9.4.7 לוח מועסקים בישראל ובערים בגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב מגורים