9.4.7 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב מגורים