9.4.9 לוח מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב מגורים - נשים