9.4.2 לוח 9.42 מועסקים, לפי צורת יישוב מגורים ומקום עבודה