9.4.4 לוח 9.44 משקי בית לפי תכונות כח העבודה של בני משק הבית