9.4.6 לוח 9.46 מועסקים, לפי ענף כלכלי ומין, תושבי ראשון לציון