9.4.8 לוח 9.48 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב מגורים - נשים