9.5.0 לוח מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב מגורים