9.5.7 לוח מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי ישוב מגורים