9.5.7 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי ישוב מגורים