9.5.8 לוח מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי ישוב מגורים - גברים