9.5.8 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי ישוב מגורים - גברים