9.5.9 לוח מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי ישוב מגורים - נשים