9.5.9 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי ישוב מגורים - נשים