9.5.0 לוח 9.50 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב מגורים