9.5.1 לוח 9.51 מועסקים, לפי ענף כלכלי ומין, עובדים בראשון לציון