9.5.2 לוח 9.52 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב עבודה