9.5.5 לוח 9.55 מועסקים, לפי משלח יד, תושבי ראשון לציון