9.5.6 לוח 9.56 מועסקים, לפי משלח יד ומין, תושבי ראשון לציון