9.5.7 לוח 9.57 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי ישוב מגורים