9.5.8 לוח 9.58 עשירונים של כלל משקי הבית לפי הכנסה חודשית נטו למשק בית