9.5.8 לוח 9.58 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי יישוב מגורים - גברים