9.5.9 לוח 9.59 מועסקים בישראל ובערים הגדולות לפי משלח יד ולפי יישוב מגורים - נשים