9.0.5 לוח 9.5 פידיון בענפי המשק - ראשון לציון, לפי שנה