9.6.2 לוח מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי מקום עבודה