9.6.2 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי מקום עבודה