9.6.3 לוח מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי מקום עבודה - גברים