9.6.3 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי מקום עבודה - גברים