9.6.3 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ומקום עבודה - גברים