9.6.4 לוח מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי מקום עבודה - נשים