9.6.4 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ומקום עבודה - נשים