9.6.8.8 משך העבודה של עובדים שכירים לפי יישוב ולפי מין 2013