9.6.9.1 לוח הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע ומדד ג''ני, בערים הגדולות