9.6.2 לוח 9.62 נתונים נבחרים על דירות בארבע הערים הגדולות 2004-8 סקר משקי בית למ"ס