9.6.2 לוח 9.62 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי מקום עבודה