9.6.3 לוח 9.63 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי מקום עבודה - גברים