9.6.4 לוח 9.64 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי מקום עבודה - נשים