9.6.5 לוח 9.65 משקי בית יהודיים, לפי צפיפות דיור בערים הגדולות