9.7.8 לוח הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם שכיר, לפי מקורות הכנסה בערים הגדולות