9.7.9 לוח הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם אדם שלא עבד, לפי מקורות הכנסה בערים הגדולות