9.7.1 לוח 9.71 משקי בית, לפי תכונות כח העבודה של בני משק הבית, בערים הגדולות - משקי בית עם מועסקים