9.7.6 לוח 9.76 עשירונים של כלל משקי הבית, לפי הכנסה חודשית נטו לנפש סטנדרטית, ביישובים עירוניים המונים 200,000 + תושבים