9.7.8 לוח 9.78 הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם שכיר, לפי מקורות הכנסה בערים הגדולות