9.7.9 לוח 9.79 הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם אדם שלא עבד, לפי מקורות הכנסה בערים הגדולות