9.8.0.1 הרכב הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי ערים, למ"ס