9.8.2 לוח 9.82 נתונים נבחרים על דירות בערים הגדולות, סקר משקי בית למ"ס