9.8.2 לוח נתונים נבחרים בערים הגדולות 2004-2011 , סקר משקי הבית למ"ס