9.8.2 לוח נתונים נבחרים של דירות בערים הגדולות, סקר משקי בית למ"ס