9.8.2 לוח נתונים נבחרים על דירות בערים הגדולות, סקר משקי הבית למ"ס