9.8.4 לוח 9.84 משקי בית יהודיים, לפי צפיפות דיור בערים הגדולות